Kompetencijos

Paslaugos

Padedame padaryti Zero Waste Renginius
Atliekame personalo mokymus apie žiedinę ekonomiką ir galimybes.
Taip pat padedame verslams:
Įsivertinti žiediškumą
Nustatyti galimybes žiedinėje ekonomikoje
Kurti tvarius produktus ir paslaugas
Vystyti žiedinius verslus
Įgyvendinti pramonės simbiozę Ruošiame atliekų tvarkymo studijas ir investicinius planus
Konsultuojame maisto atliekų, žaliųjų atliekų ir dumblo tvarkymo bei kompostavimo klausimais

Advokacija

VšĮ “Žiedinė ekonomika” registruota kaip daranti įtaką teisėkūrai (KS 118)
ES skaidrumo numeris
(EU transparancy number): 770323037172-11
Advokacijos principai

Pozicijos ir Pasiūlymai


Pasiūlymai mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvadai
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Dėl Lietuvos perėjimo prie žiedinės ekonomikos iki 2035 m. veiksmų plano
Pasiūlymai saulės elektrinių aplinkosauginiams reikalavimams
Pasiūlymai alternatyviųjų degalų įstatymui
Dėl plaukiojančių saulės šviesos energijos elektrinių
Pasiūlymai elektros energijos įstatymui
Pasiūlymai atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymui
Pasiūlymai proveržio paketui
Pasiūlymai dėl saulės šviesos energijos elektrinių ant stogų
Pasiūlymai pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo projektui
Dėl kraštovaizdžio ir vėjo energetikos
Pasiūlymai Valstybiniam atliekų prevencijos ir tvarkymo planui
Viešojai konsultacijai dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo
Dėl akcizų įstatymo
Dėl specialiųjų žemės naudojimo taisyklių įstatymo
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą
Dėl užstato sistemos plėtros
Dėl paramos už atiduodamą maistą
Pasiūlymai dėl žiedinės bioekonomikos skatinimo
Pasiūlymai dėl mineralinių ir organinių trąšų reguliacinės aplinkos suvienodinimo
Pasiūlymai dėl aplinkai draugiško ir ekologinio ūkininkavimo skatinimo ne finansinėmis priemonėmis
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą
NVO deklaracija dėl palmių aliejaus naudojimo įstatymų spragos
Pozicija dėl valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano
Pozicija dėl alternatyviųjų degalų įstatymo
Pasiūlymai LR vyriausybės programos priemonių plano įgyvendinimui
Joint Baltic call for higher climate ambition
10 atliekų tvarkymo politikos prioritetų
Pasiūlymai dėl integruoto nacionalinio energetikos ir klimato plano

Infografikai

Aplinkosauginės karikatūros
Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos

Informacinė linija apie atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų steigimą: +37064427624

VšĮ "Žiedinė ekonomika" atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų steigimo vadovas čia

Lietuvos energetikos agentūros rekomendacijos dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų veiklos sąlygų čia

Lietuvos energetikos agentūros rekomendacijų dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų veiklos sąlygų pristatymas čiaLietuvos energetikos agentūros barjerų žemėlapis čia

Transformatorių pastočių laisvų galių žemėlapis gamintojams ir prioritetinių grupių rezervacijos čia

Informacija apie atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas (anglų k.):
- Praktinė knyga apie bendruomenių energetiką čia
- Energijos dalijimosi reguliavimo ES apžvalga čia
- Įvairi informacija bendrijų energetikos temomis čia
- Bendruomenės energetikos vadovas savivaldybėms čia
- Energijos bendrijos ES čia
- REScoop surinkta medžiaga apie bendruomenių energetiką čia

Nuoroda į pavyzdinį Belgijos energetikos kooperatyvą Ecopower čia

Sutelktinio finansavimo fondai veikiantys bendruomenių energetikos srityje:
- Coopernico
- Genervest

1.2 % GPM

  • Skirkite 1.2 procentus jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramą aplinkosauginei organizacijai “Žiedinė ekonomika”

Visi dirbantys asmenys moka pajamų mokestį, kurį vėliau LR Vyriausybė, paskirsto jos manymu svarbiausioms sritims. Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis taip pat gali įsitraukti į šį procesą ir nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 1.2 proc. nuo jo sumokėto pajamų mokesčio.

Užpildytos formos pavyzdys.

Prisijungimas prie VMI deklaravimo sistemos

VŠĮ “Žiedinė ekonomika” paramos gavėjo kodas: 304213511

 

Projektai

Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas

Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ tikslas – sukurti funkcionalią socialinės atsakomybės sistemą, kuri skatintų įmones savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus bei informuoti ir šviesti visuomenę įmonių socialinės atsakomybės (toliau – ĮSA) srityje.
Projekto uždaviniai – gerinti įmonių ir visuomenės supratimą apie įmonių socialinę atsakomybę, ypatingą dėmesį skiriant veikiančioms įmonėms. Sukurti tęstinio nevyriausybinių organizacijų ir verslo tarpusavio bendradarbiavimo sąlygas. Užtikrinti įmonių socialinės atsakomybės rezultatų matavimą pagal objektyvius rodiklius ir įmonių socialinės atsakomybės duomenų prieinamumo gerinimą.
Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais: Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, asociacija „Investors Forum“, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, VšĮ „Žiedine ekonomika“, Socialinės integracijos centru ir Lietuvos kurčiųjų draugija.
Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami mokymai, vykdomas konsultavimas, darbuotojų manai, tyrimai ir vertinimai, visuomenės informavimas, įmonių socialinę atsakomybę skatinančios akcijos ir kt. Įgyvendinant projekto veiklas bus siekiama didinti įmonių socialinę atsakomybę už poveikį aplinkai ir visuomenei. Bus skatinamas ĮSA diegimas, taip pat horizontalių atsakingo verslo principo diegimas (atsakingas išteklių naudojimas, socialiai atsakinga žmogiškųjų išteklių vadyba, darbuotojų sveikata ir sauga, moterų ir vyrų lygybė, nediskriminavimas dėl amžiaus, negalios ir kt.). ĮSA bus skatinama įvairiomis akcijomis, daugiašalių bandomųjų socialinės atsakomybės projektų įgyvendinimu, metodinių leidinių socialinės atsakomybės tema rengimu, verslo tvarumo ir atsakingumo indekso parengimu ir išbandymu, tarptautinių konferencijų organizavimu.
Šio projekto įgyvendinimas padės įmonėms savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus, prisidėti prie darnaus vystymosi ir užtikrinti Valstybės pažangos strategijoje nurodyto tikslo įgyvendinimą, verslo socialinę atsakomybę suvokiant kaip šiuolaikinę verslo praktiką.
Projekto metu sukurtos metodinės priemonės bus viešai pasiekiamos visiems suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms.
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 42 mėn., pradžia – 2017-12-13, pabaiga – 2023-03-01.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į projekto darbo grupės vadovę Esmeralda Štyps, +370 61 048 810.
Projektas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektas: ”Nepirk kombinuotos – rinkis alternatyvą!“

Tikslas - skatinti Lietuvos gyventojų suvokimą apie atliekų prevenciją bei rūšiavimo ir perdirbamumo svarbą ir prisidėti prie ES komunikacijos „Tvari Lietuva“ krypties įgyvendinimo.
Gautas finansavimas:16 070,94 Eur
Įgyvendinamas 2021 m.
Finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
---------------------

Projektas: ”Alternatyvių investicijų detektorius“ (veikla "Atsinaujink Dėk'ui")

Projekto tikslas padėti žmonėms iš socialiai pažeidžiamų grupių įgyti naujų įgūdžių, savanoriauti ir susirasti darbo vietą. Veiklos vykdomos vienoje iš Stotelių Dėk'ui.
Finansuojanti institucija: Europos Socialinio Fondo Agentūra
Gautas finansavimas: 19 450 EUR
Laikotarpis: 2021-06-01 - 2021-11-30
---------------------

Projektas: ”Atsinaujinančios energetikos skatinimas Lietuvoje“

Projekto tikslas išnagrinėti atsinaujinančių išteklių energetikos gamybos iš saulės ir vėjo problematiką Lietuvoje ir pateikti sprendimus. Skatinti sąlygas atsirasti daugiau piliečių ir atsinaujinančių išteklių energetikos bendrijų. Informuoti visuomenę apie saulės ir vėjo energetiką.
Finansuojanti institucija: European Climate Foundation
Gautas finansavimas: 72 250 EUR
Laikotarpis: 2021-11-01 - 2022-10-30
---------------------

Projektas: ”Aplinkos šalia atliekų deginimo jėgainių biologinis stebėjimas“

Projekto tikslas surinkti biologinius pavyzdžius aplink Kauno kogeneracinę jėgainė ir perduoti juos toksikologiniams tyrimams stebėti. Informuoti visuomenę apie rezultatus ir apie atliekų deginimo alternatyvas.
Finansuojanti institucija: Zero Waste Europe
Gautas finansavimas: 5 000 EUR
Laikotarpis: 2020-12-01 - 2022-11-30
---------------------

Projektas: ”Netvarių biodegalų atsisakymas“

Projekto tikslas Lietuvai kaip valstybei atsisakyti biodegalų pagamintų iš maistui skirtų žaliavų
Finansuojanti institucija: Transport & Enrivonment
Gautas finansavimas: 4 750 EUR
Laikotarpis: 2022-03-01 - 2022-12-31
---------------------

Projektas: ”Composter“

Projekto tikslas paskatinti jaunus ūkininkus gaminti kompostą sveikam dirvožemiui ir organiškam maistui.
Finansuojanti institucija: Erasmus+
Bendra projekto vertė: 167 985 EUR
Laikotarpis: 2022-03-01 - 2024-02-29
Sutarties numeris: 2021-1-TR01-KA220-VET-000024977
---------------------

Projektas: ”SCORE“

Projekto tikslas paruošti mokytojams medžiagą apie žiedinę ekonomiką ir kad jie pritaikytų ją savo dėstomuose dalykuose
Finansuojanti institucija: Erasmus+
Bendra projekto vertė: 312 714 EUR
Laikotarpis: 2021-11-01 - 2024-10-30
Sutarties numeris: 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032825
---------------------

Projektas: ”NVO dirbančių atliekų sektoriuje stiprinimas ir įsitraukimo didinimas tobulinant maisto ir virtuvės atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje“

Sustiprinti VšĮ „Žiedinė ekonomika“ ir kitų NVO institucinius gebėjimus
Sustiprinti VšĮ „Žiedinė ekonomika“ finansinį tvarumą
Prisidėti prie LR teisės aktų, reglamentuojančius maisto ir virtuvės atliekų tvarkymą tobulinimo
Bendradarbiaujant su Tauragės rajono savivaldybe pasiūlyti sprendimus, gerinančius padėtį, susijusią su maisto ir virtuvės atliekų tvarkymu
Informuoti visuomenę apie maisto ir virtuvės atliekų problematiką, prevenciją bei siūlomus sprendimus
Finansuojanti institucija: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Gautas finansavimas: 17 566,50 EUR (panaudota: 8 519,91 EUR)
Laikotarpis: 2022-10-23 - 2022-12-31
Projekto kodas: NVOK04584
---------------------

Projektas: ”Let's escape the climate crisis“

Project focuses on using educational activities, innovative communications, street mobilisation to inform young people and the public about: 1. Close linkages between exploitation of fossil fuels and climate change, growing health problems and more frequent conflicts; 2. Extensive social and economic impacts of climate change.
Finansuojanti institusija: Europos Komisija
Gautas finansavimas: 50 000 EUR
Laikotarpis: 2022-07-01 - 2023-02-28
---------------------

Projektas: Community Power Baltics

Projekto tikslas ugdyti organizacijų ir gyventojų kompetencijas atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų klausimais.
Finansuojanti institucija: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
Bendra projekto vertė: 14 365 EUR
Laikotarpis: 2022-06-01 - 2023-03-31---------------------

Projektas: Aplinkosauginės NVO institucinis stiprinimas

Projekto tikslas sustiprinti VšĮ „Žiedinė ekonomika“ finansinį tvarumą, kad būtų mažesnė priklausomybė nuo projektinių veiklų finansavimo ir galimybė turėti pastovių kompetentingų darbuotojų ir nepertraukiamai bei kokybiškai dalyvauti pagrindiniuose teisėkūros procesuose, susijusiuose su Lietuvos ekonomikos transformacija į žiedinę.
Finansuojanti institucija: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Bendra projekto vertė: 9 152 EUR
Laikotarpis: 2023-07-01 - 2023-12-31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Savanorystė

Norite prisidėti prie Lietuvos transformacijos į žiedinę? Kad pagaliau būtų galimybė gyventi zero waste gyvenimo būdą? Arba tiesiog siekiate, kad žmonija neišnyktų dėl klimato kaitos? Tuomet kviečiame prisijungti :)

Praktika

Reikia atlikti praktiką? Galime pasiūlyti praktiką aplinkosaugos teisėkūroje, komunikacijoje, vaizdinės medžiagos kūrime ir įvairiose tvariose veiklose.
Sritys: žiedinė ekonomika, zero waste, atliekų tvarkymas, kompostavimas, plastiko perdirbimas, daugkartinė pakuotė, daiktų taisymas, daiktų dalijimasis, pakartotinis daiktų panaudojimas, tvarus mobilumas, taršos prevencija ir mažinimas, klimato kaitą mažinantys veiksmai, tvaresnis žemės ūkis, tvarus bioekonomikos sektorius, stabdomas atogrąžų miškų kirtimas, palmių aliejaus produktų atsisakymas Lietuvoje, aplinkosauginiai standartai ir Stotelės Dėk'ui.

Klimato mokykla

6 dalių vaizdo pamokos apie klimatą ir klimato kaitą (spausti and pavadinimo)

Kas yra klimatas?

Kas lemia klimato kaitą?

Pasaulio klimatas iki 2100

Lietuvos klimatas iki 2100

Ką galime kiekvienas iš mūsų

Ką galime visi kartu--------------------------------

KLIMATAS POKYČIAMSKlimato krizė yra socialinė krizė: COP27 reikia imtis veiksmų!


Išgyvename vieną sunkiausių dešimtmečių. Visi signalai byloja, kad esama tvarka ir sistema kelia ilgalaikę grėsmę žmonijai ir aplinkai. Siekiant užtikrinti ateitį visiems, dabar pats laikas reikalauti sisteminių pokyčių ir klimato teisingumo.

Šalių konferencija COP27 vyks Egipte, 2022 metų lapkritį. Tai yra lemtingas laikas lyderiams spręsti klimato krizę ir padėti pamatus globaliam teisingumui. Mes turime pasiekti, kad mūsų balsai būtų išklausyti!
Projektas ‘’Klimatas pokyčiams’’ – tai bendra Fridays For Future Vilnius, Extinction Rebellion Lietuva bei Žiedinės Ekonomikos iniciatyva, kuri siekia informuoti jaunus žmones ir visuomenę apie:
1. Tai kaip iškastinio kuro naudojimas susijęs su klimato krize, augančiomis sveikatos problemomis ir konfliktais.
2.Klimato kaitos socialinius ir ekonominius padarinius.

Klimato krizei tęsiantis šis projektas siekia motyvuoti ir mobilizuoti jaunus žmones siekti pokyčių ir reikalauti konkrečių bei sparčių veiksmų iš valdžios institucijų.

Klimato krizė ir jos pasekmės yra plačios, jos paveikia ir migraciją, ir skurdo, nelygybės bei kitas krizes. Todėl ir renginiai, organizuojami projekto apims įvairias temas– nuo mėsos industrijos, iki klimato pabėgėlių, profsąjungų ir bendruomenės sodų. Tam, kad užsimegztų ryšys ne tik su ir didesnių, bet ir mažesnių miestų gyventojais, organizacijų renginiai vyks ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose.

Renginių ciklo kulminacija: protestas prieš COP27, kuriuo siekiame priminti valdžios atstovams, kad klimato krizė yra svarbi, ir būtina apie ją ne vien šnekėti, bet ir ją spręsti.


Klimatas pokyčiams projektas yra ‘’End Climate Change, Start, t.y. #ClimateOfChange’’ projekto dalis. Šios iniciatyvos pagrindinis partneris yra WeWorld, į ją įtraukta 16 Europos organizacijų ir jai finansavimą teikia Europos Parlamentas pagal DEAR (Vystymo, Švietimo ir Žinių Sklaidos programą).

#ClimateOfChange #EUDEARProgramme #klimataspokyčiams Ši publikacija išleista finansiškai prisidedant Europos Sąjungai. Už jos turinį atsako tik Všį „Žiedinė ekonomika“ ir jis nebūtinai atspindi Europos Sąjungos požiūrį.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Paramos ir labdaros fondas “Žiedinės ekonomikos iniciatyvos”

Tai nevyriausybinė organizacija, kuri organizuoja asmenims iš pažeidžiamų socialinių grupių įgūdžių kėlimo mokymus ir stengiasi padėti jiems susirasti darbą. Projektinę veiklą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra pagal Nr. 08.3.1-ESFA-V-419-01-0001 „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“.


Daugiau informacijos apie veiklas ir kaip galima dalintis daiktais yra Facebook grupėje "Stotelė Dėk'ui"

Apie

Link tvarios ateities

VšĮ "Žiedinė ekonomika" buvo įkurta tam, kad padėtų Lietuvoje skatinti be atliekinę gamybą ir gyvenimo būdą bei populiarinti žiedinės ekonomikos principus tarp verslo ir valdžios institucijų. "Žiedinė ekonomika" aktyviai dirba su savivaldybėmis ir aplinkos ministerija ir dalinasi savo sukauptomis žiniomis bei perteikia nevyriausybinių aplinkosauginių Europos tinklų: Zero Waste Europe ir European Environmental Bureau patirtį. Taip pat dirbame su įvairiomis verslo įmonėmis ir padedame joms pereiti prie žiedinės ekonomikos verslo modelio.

Mūsų komanda

Domantas Tracevičius
Domantas Tracevičius
Steigėjas
Bioskaidžių atliekų tvarkymo ekspertas ir nepailstantis kovotojas už žiedinę ekonomiką.
Karolina Mumgaudytė
Karolina Mumgaudytė
Stotelių Dėk’ui projekto koordinatorė
Meda Bagdonaitė
Meda Bagdonaitė
Komunikacijos guru
komunikacija tvarumo, aplinkosaugos klausimais, #breakfreefromplastic misijos viešinimas
Marija Šilinskytė
Marija Šilinskytė
#breakfreefromplastic aktyvistė
Justina Anglickytė
Justina Anglickytė
Projektų vadovė

Zero Waste

Gyvenimo būdas

Atsisakyk

Atsisakyk vienkartinių plastikinių prekių, taros bei pakuočių!

NAUDOK

Rinkis daugkartinio naudojimo prekes, pakuotes ir sistemas!

SUSIPAŽINK

Susipažink su zero waste verslais bei organizacijomis Lietuvoje!

ĮSIGILINK

Įsigilink į Zero Waste Europe veiklą, tyrimus ir naujienas!

Studijos apie daugkartinį naudojimą
Daugkartinio naudojimo pavyzdžiai


Iniciatyvos sumažinti vienkartinio plastiko naudojimą


Naujienos

Susisiekti