February 28, 2020

10 prioritetų transformuojant atliekų politiką

ES praranda beveik 90 % medžiaginių žaliavų po pirmo naudojimo. Daug daugiau pastangų reikia įdėti greitinant sisteminę transformaciją į žiedinę ekonomiką, kad būtų drastiškai sumažintas ES absoliutus gamtos išteklių naudojimas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekis, pagal mūsų planetos galimybes ir siekiant įgyvendinti JT Tvaraus Vystymosi Tikslus.

Europos nevyriausybinės organizacijos advokuoja pagerinti ir sustiprinti ES
atliekų prevencijos ir produktų dizaino politiką, kad tokie tikslai būtų pasiekti. Bet kokie nauji teisės aktų pasiūlymai, strategijos ir egzistuojančių papildymas, turi atsižvelgti į ES atliekų hierarchiją t.y. prevencija svarbiausia. Sumažinti išteklių išgavimą, kurti žiedinį produktų dizainą ir stimuliuoti atliekų prevenciją – visi šie veiksmai sumažina ŠESD išmetimus ir prisideda prie ES klimato neutralumo tikslo.

Europos Komisijos kitas Žiedinės Ekonomikos veiksmų planas kartu su Žaliuoju Kursu privalo turėti ambicingas priemones skatinančias atliekų
prevenciją visose vertės grandinėse ir sektoriuose, įskaitant maisto, statybos ir griovimo, pakuotės, transporto, elektronikos, baterijų ir tekstilės.

Mes kviečiame visas Europos ir Lietuvos institucijas vadovautis šiais prioritetais:

1.ĮVESTI AMBICINGUS IR PRIVALOMUS ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR
PAKARTOTINIO PANAUDOJIMO TIKSLUS

Turėtų būti priimtas progresyvus 2030 veiksmų planas, besiremiantis ES atliekų hierarchija, su privalomais atliekų prevencijos uždaviniais ir maksimaliu likutinių atliekų kiekiu kg/gyventojui/metai. Tą būtina papildyti su privalomais uždaviniais ir priemonėmis pakartotiniam panaudojimui.

2. NUSTATYTI PRIVALOMĄ 50 % MAISTO ATLIEKŲ PREVENCIJOS TIKSLĄ 2030

Visos šalys narės turėtų pasiekti šį tikslą naudodamos efektyvias priemones
apimančias visą maisto tiekimo grandinę, nuo derliaus surinkimo iki
apdorojimo, nuo pardavėjo iki vartotojo.

3. APIBRĖŽTI VISAPUSIŠKUS ŽIEDINIO DIZAINO REIKALAVIMUS VISIEMS PRODUKTAMS

Šie reikalavimai turėtų užtikrinti, kad visi produktai pagaminti iš saugių (ne toksiškų) medžiagų naudojant atsinaujinančias žaliavas bei užtikrinti produktų ilgaamžiškumą, tinkamumą pakartotiniam panaudojimui, pataisomumą ir perdirbamumą. Taisymas turėtų būti norma, duodanti vartotojams teisę taisyti jų produktus.

4. UŽTIKRINTI ŠVARIUS, SAUGIUS IR NETOKSIŠKUS MEDŽIAGŲ CIKLUS

Netaršumas ir ne toksinė aplinka gali būti pasiekta tiktai kuomet medžiagos, kurios kelia susirūpinimą, yra pašalinamos griežtais teisiniais būdais, kurių dabar nėra. Tokios medžiagos gali būti išvengtos naujuose ir perdirbtuose produktuose užtikrinant visuomenės informaciją apie jas bei žymėjimu ant produktų.

5. UŽTIKTINTI EFEKTYVIAS EKONOMINES PRIEMONES ŽALIAVAS TAUPANČIOMS STRATEGIJOMS

Nacionalinės mokesčių ir finansų priemonės turėtų skatinti pakartotinį panaudojimą t.y. sumažintas PVM taisymo veikloms ir panaudotiems produktams bei papildomi mokesčiai už vienkartinę pakuotę, bei diferencijuotas mokestis už atliekų išmetimą skatina viešas ir privačias investicijas į žiedinės ekonomikos veiklas ir mažina deginamų atliekų kiekį.

6. TEIKTI PIRMENYBĘ ATLIEKŲ PREVENCIJAI SU IŠPLĖSTINĖMIS GAMINTOJŲ ATSAKOMYBĖS (IGA) SCHEMOMIS

Visos IGA schemos turėtų skatinti atliekų prevenciją finansuodamos atliekų ir produktų pakartotinį panaudojimą ir naudodamos eko-moduliacinius mokesčius, galėtų užkirsti kelią ne žiediniams produktams. Papildomai, mes skatiname išplėsti IGA schemas kaip politikos priemonės ir kitiems produktams (ne tik pakuotei ar EEĮ), jei visi dalyviai – socialinės įmonės, perdirbėjai, visuomenė, vartotojų organizacijos, vietos valdžia – yra įsitraukusi į tokių sistemų kūrimą.

7. SKATINTI DAUGKARTINĘ PAKUOTĘ

Pakuotės ir pakuotės atliekų direktyvos peržiūra yra būtina siekiant užtikrinti teisės aktus su stipria koncentracija ties dizainu daugkartiniam naudojimui, produktams be toksinių medžiagų, ilgaamžiškumui ir perdirbamumui. ES politika turėtų skatinti paramą daugkartinio naudojimo sistemų įgyvendinimui, tokių kaip depozitas arba daugkartinis užpylimas. Tam reikšmingai pasitarnautų daugkartinės pakuotės tikslai iki 2022 galo.

8. TARPTAUTINIO ATLIEKŲ TRANSPORTAVIMO RIBOJIMAS IR KONTROLĖ

Atliekos neturėtų būti siunčiamos į ne ES šalis, kuriose yra žemesni aplinkosauginiai standartai ir prastesnė perdirbimo infrastruktūra. Vietoje to, turėtų būti skatinama atliekas panaudoti dar kartą arba perdirbti kuo arčiau jų susidarymo šaltinio, taip skatinant vietos darbo vietas. Griežtas naujausių Bazelio konvencijos pakeitimų įgyvendinimas yra būtinas.

9. NUSTATYTI TEISINĘ BAZĘ CHEMINIAM PERDIRBIMUI

Aiškūs apibrėžimai ir reikalavimai yra reikalingi, kad cheminis perdirbimas neigiamai nepaveiktų žiedinių tikslų siekiant aukštesnės atliekų hierarchijos ir neturėtų neigiamo poveikio aplinkai. Leidžiamos žaliavos turėtų apsiriboti degraduojančiu ir užterštu plastiku, niekuomet plastiku atkeliaujančiu iš atskiro surinkimo, ir galutinis produktas turėtų būti naujas plastikas, ne degalai.

10. ATLIEKŲ DEGINIMO ATSISAKYMAS

Europa privalo pradėti išnaudoti atliekų prevencijos ir žiedinės ekonomikos
potencialą pradėdama atsisakyti atliekų deginimo ir sustabdyti naujų tokių jėgainių statybą ES. Tai yra viena iš pagrindinių priemonių leidžiančių pagerinti atskiro surinkimo rodiklius ir išlaisvinti nuo anglies dvideginio ES energetinius tinklus.

Daugiau informacijos: bit.ly/10prioritiesEUwastepolicy

Pilnas dokumentas čia.

ŠALTINIAI:

 1. ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190918-2
 2. eeb.org/library/delivering-resource-efficient-products/
 3. eeb.org/library/destination-climate-neutrality/
 4. eeb.org/library/coolprodcts-report/
 5. coolproducts.eu/policy/position-paper-on-battery-regulation-2019
 6. ellenmacarthurfoundation.org/publications/a-new-textiles-economy-redesigning-fashions-future
 7. zerowasteeurope.eu/downloads/research-study-on-holistic-indicators-for-waste-prevention/
 8. circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/eea_report_waste_prevention_in_europe_2017_th-al-18-0008-en-n.pdf#page=47
 9. makeresourcescount.eu/wp-content/uploads/2017/01/Statement-on-European-Directive-200898EC-11th-Jan.pdf
 10. repair.eu/
 11. ec.europa.eu/commission/interim_en#political-guidelines
 12. ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/index_en.htm
 13. eeb.org/library/keeping-it-clean-how-to-protect-the-circular-economy-from-hazardous-substances/
 14. rethinkplasticalliance.eu/news/new-report-shows-how-eu-countries-can-quit-single-use-plastics-and-switch-to-reusables/
 15. eeb.org/library/deposit-return-system-manifesto/
 16. wastetradestories.org/wp-content/uploads/2019/04/Discarded-Report-April-22.pdf
 17. zerowasteeurope.eu/2019/08/press-release-el-dorado-of-chemical-recycling-state-of-play-and-policy-challenges/ 
 18. zerowasteeurope.eu/the-impact-of-waste-to-energy-incineration-on-climate