Teritorijų planavimas ženkliai paspartintų darnią atsinaujinančios energetikos plėtrą

Norint pasiekti ambicingų tikslų atsinaujinančioje energetikoje, yra tikslinga sukurti atsinaujinančių išteklių energetikos objektų specialųjį planą ir nustatyti prioritetines teritorijas vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių statybai Lietuvoje. Skirta teritorija turėtų atitikti atsinaujinančių energetikos išteklių strategijoje numatytus tikslus, t.y. pasiekti, kad 100% suvartojamos elektros energijos būtų pagaminta iš atsinaujinančių išteklių.

Šiuo metu Lietuvoje pateikiama fragmentuota informacija su įvairiais ribojimais vėjo ir saulės elektrinėms. Sukurtas specialusis planas sumažintų riziką saulės šviesos ir vėjo energetikos projektų vystytojams ir pateiktų gaires savivaldybėms, kurios šiuo metu yra skatinamos sukurti savo specialiuosius planus atsinaujinančios energijos išteklių plėtrai. Specialusis planas taip pat užtikrintų, kad žalioji energetika yra vystoma darniai – numatytos teritorijos atitiktų kraštovaizdžio ir gamtos apsaugos reikalavimus, sutaptų su kitais strateginės plėtros tikslais, nurodytų tinklų pralaidumus bei kitą reikalingą informaciją. Tuo pat metu šis planas nustatytų kiek teritorijos turi būti skirta atsinaujinančios energetikos plėtrai šalyje. Lietuvos bendrajame plane tokios prioritetinės zonos yra numatytos tik vėjo jėgainių vystymui jūroje.

Teritorijų planavimas kitose šalyse

2021m. sudaryta Vokietijos Vyriausybė kuria specialųjį įstatymą vėjo elektrinių projektams sausumoje. Vienas iš įstatymo tikslų – skirti 2% tinkamos šalies teritorijos vėjo jėgainėms. Šiuo metu vėjo elektrinių užimama teritorija šalyje yra 0.9 %. Pagal Climate Neutrality Foundation skaičiavimus 2% skirtos tinkamos teritorijos padėtų Vokietijai pasiekti klimatui neutralios ekonomikos. Tai tik pirmasis šalies žingsnis link teritorinio plano sukūrimo, kuris padėtų įrengti apie 10 gigavatų naujos vėjo galios kiekvienais metais iki 2030m.

Burgenlando federacinė žemė Austrijoje atsakingai pažvelgė į žaliosios energetikos plėtrą ir jau dabar pagamina 100% savo suvartojamos elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių. Vienas iš sėkmės faktorių – išankstinis teritorijų paskyrimas vėjo ir saulės projektams. Nors tai ir mažas regionas, tačiau kai kurie elementai iš Burgenlando gerosios praktikos galėtų būti panaudoti ruošiant specialiuosius planus atsinaujinančios energetikos plėtrai kitur. 2009m. Burgenlando Vyriausybė užsakė išsamų tyrimą, kuris siekė nustatyti tinkamas teritorijas vėjo energetikai. Paskirtų teritorijų plotas turėjo talpinti tiek vėjo jėgainių, kad užtektų sugeneruoti visą regione suvartojamą elektros energiją. Po 10 metų nuo plano sukūrimo Burgenlande buvo pastatyta pakankamai vėjo elektrinių, kurios pagamino 140% regione suvartojamos elektros energijos.

Šio teritorijų planavimo metu buvo įtraukti visi suinteresuoti subjektai: vėjo projektų rengėjai, savivaldybės, vietos bendruomenės, aplinkos apsaugos grupės ir institucijos. Pirmiausia buvo nustatytos visos vietos, kuriose vėjo jėgainių statyba negalima dėl įvairių priežasčių:

  • aplinkosauginių ir kraštovaizdžių apribojimų;
  • paukščių apsaugos;
  • numatytos gyvenviečių plėtros;
  • rekreacinių veiklų;
  • kitų iš anksto numatytų priežasčių (pavyzdžiui, kariuomenės radarai).  

Sekančiame etape likusios teritorijos buvo nagrinėjamos atsižvelgiant į galimą vėjo jėgainių poveikį gyvenvietėms, prijungimo prie tinklų galimybes bei vėjo išteklių potencialą. Vėjo turbinų dydis ir vieta buvo išsamiai įvertinami atliekant kraštovaizdžio dominavimo analizes. Į šį etapą buvo įtrauktos ir savivaldybės ir galimai paveiktos gyvenvietės. Sudarytas planas nurodė tinkamiausias zonas vėjo jėgainių plėtrai arba tinkamas zonas išpildžius tam tikras iškeltas sąlygas. 

Žemėlapis sukurtas vienai iš Burgenlando apskričių. Žali taškai žymi vėjo jėgainėms tinkamas vietas.

Nors statant vėjo jėgaines tam skirtose zonose išimtys dėl poveikio aplinkai vertinimo nenumatomos, toks teritorijų planavimas ženkliai sumažino savivaldybių ir kitų institucijų pastangas išduodant reikalingus leidimus. Projektų vystytojų atžvilgiu tai panaikino riziką susijusią su projekto įgyvendinimu. 

2021m. Burgenlando Vyriausybė pateikė panašaus pobūdžio tinkamų teritorijų planą ant žemės montuojamoms saulės šviesos energijos elektrinėms.

Atsižvelgiant į gerąsias praktikas kitose šalyse, VšĮ „Žiedinė Ekonomika“ kviečia energetikos, aplinkos ir žemės ūkio ministerijas bendradarbiauti ties atsinaujinančių išteklių energetikos objektų specialiojo plano parengimu.