Ispanija: papildoma garantija pirkimo-pardavimo sutartims sukūrė didžiausią atsinaujinančios energetikos PPA rinką Europoje

2021 metais įmonės Europoje įsigijo daugiau nei 11 gigavatų atsinaujinančios energijos per tiesiogines pirkimo-pardavimo (PPA) sutartis. Sutarties principas – vartotojas, kuris sunaudoja daug energijos, superka pagamintą elektros energiją ir ją suvartoja savo reikmėms. PPA sumažina riziką potencialiems investuotojams (pavyzdžiui, bankams), o tuo tarpu stambūs energijos vartotojai gali ilgai mėgautis stabilia tiekiamos atsinaujinančios energijos kaina. Šis modelis populiarėja ir Europos šalyse.

PPA sutarčių skaičiumi labiausiai išsiskyrė Ispanija, kurioje 34 naujos PPA sutartys sukūrė beveik 4 gigavatus papildomų pajėgumų. Tyrimų ir konsultacijos kompanija “Peksapark”, nurodo, kad tokias PPA sandoriai Ispanijoje tapo populiarus, dėl drąsaus valstybės įsikišimo. 

2018 metais Ispanijoje buvo priimtas naujas įstatymas siekiantis padidinti pramonės ir prekybos sektoriaus ekonominį konkurencingumą. Tarp siūlomų skatinimo priemonių buvo paskelbta ir apie garantijų mechanizmo sukūrimą PPA sandoriams, siekiant užtikrinti kainų stabilumą intensyvaus elektros energijos vartojimo statusą turinčioms kompanijoms bei pajamų pastovumą atsinaujinančios energetikos projektų vystytojams. Šis garantijų mechanizmas Ispanijoje vadinamas FERGEI – “Reserve Fund to Guarantee Large Electricity Consumers”.

FERGEI garantija – kaip tai veikia?

FERGEI garantijos gali būti skiriamos PPA sandoriams, kurie trunka ilgiau nei 5 metus. Garantija padengia nuostolius atsiradusius dėl elektros energijos pirkėjo de facto arba de jure nemokumo. Garantija gali būti taikoma viena iš šių formų: 

 • draudimo polisas padengiantis iki 80% nuostolių finansų subjektui (pavyzdžiui, bankui), kuris investuoja į arba suteikia paskolą projektui ir prisiima su sandoriu susijusią riziką;
 • garantija, kuri padengia iki 80% neišmokėtos sumos elektros energijos pardavėjui, kuris sudarydamas PPA sutartį su elektros energijos pirkėju prisiima su sandoriu susijusią riziką.

Pagrindinė draudimo sutarčių rengimo, derybų, įforminimo ir stebėsenos veikla yra valstybės vardu atliekama “Cesce”. Valstybė prisiima galutinę atsakomybę kaip laiduotojas. Priemonę remia Ispanijos valstybinis rezervinis garantijų fondas, kuriam kiekvienais metais yra skiriama 200 milijonų eurų. Vyriausybėje šią priemonę prižiūri Pramonės, prekybos ir turizmo ministerija.

Draudimo polisas padengiantis patirtus nuostolius finansinėms institucijoms

Jei dėl įvairių priežasčių elektros energiją perkanti įmonė arba energijos gamintojas tampa nemokūs, FERGEI garantija padeda investuotojui susigrąžinti iki 80% neatgautos sumos. Įmoka už valstybės suteiktą garantiją yra apskaičiuojama imant tokią pačią rizikos maržą, kokią taiko finansinė įstaiga padengianti elektros energijos pirkėjo nemokumo riziką PPA sandoryje.  

Atvejai įtraukti į draudimo polisą:

 • vienai iš PPA sandorio pusių, teismo sprendimu, yra iškeliama nemokumo byla;
 • teisme patvirtinamas susitarimas su finansine institucija, kuriuo yra sumažinama skiriama paskola;
 • areštavus PPA sandoryje dalyvaujančios įmonės turtą neužtenka laisvo turto sumokėti su finansine institucija sutartai sumai;
 • jei skolininkas visiškai ar iš dalies nemoka paskolos ilgiau kaip 60 dienų.

“Cesce” padengia gelbėjimo, išieškojimo išlaidas, kurias apdraustoji institucija sumokėjo siekdama sumažinti nuostolius atsiradusius dėl bet kurių iš aukščiau aprašytų atvejų.

Garantija elektros energijos pardavėjui

Garantija apima skirtumą tarp PPA sandoryje sutartos elektros energijos kainos ir rinkos kainos už pateiktą, bet neapmokėtą elektros energiją. Jei rinkos kaina yra mažesnė už PPA sandoryje nurodytą sutartą kainą, FERGEI garantija padengs 80% šių kainų skirtumo.

Šiuo atveju įmokos dydis už valstybės suteiktą garantiją yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į:

 • PPA sandorio riziką;
 • administracines sąnaudas, susijusias su garantijos teikimu;
 • kapitalo išlaidas.

PPA sandorio rizika yra įvertinama remiantis: 

 • suteiktu rizikos reitingu kiekvienam elektros energijos vartotojui;
 • elektros energijos supirkimo kaina ir rinkos įvertinimu, siekiant nustatyti kaip keisis elektros energijos kaina Ispanijoje. 

Įmokos suma gali pasikeisti, jei sutartis yra nutraukiama, sumažinus garantinės sutarties ilgį arba apdraustą sumą. Papildoma įmoka yra reikalinga, jei garantinė sutartis yra pratęsiama arba padidėja apdrausta suma.  

PPA sandorių trukmė

Norint gauti FERGEI garantiją minimali PPA sandorio trukmė yra 5 metais, o maksimali – 20 metų.

Elektros energijos pirkėjas

FERGEI priemone gali pasinaudoti tik tie PPA sandoriai, kuriuose dalyvauja intensyvaus elektros energijos vartotojo statusą turinčios įmonės. Taikoma garantija yra suteikiama tik kai kuriems sektoriams – iškastinio kuro, mineralų gavybos ir perdirbimo, tekstilės, popieriaus, dažų, plastiko, stiklo, cemento ir trąšų gamybos, medienos ir metalų apdirbimo įmonėms. Intensyvaus elektros energijos vartotojo statusą gali gauti įmonės, kurios per metus sunaudoja nemažiau nei 1 GWh elektros energijos ir tuo pačiu metu bent 50% energijos suvartoja ne piko valandomis.  

Apdraustas megavatvalandžių kiekis

Kadangi kiekvienais metais pagamintas elektros tiekėjo MWh kiekis skiriasi, konkretus MWh kiekis kuris yra apdraudžiamas yra nurodomas FERGEI sutartyje.

Panašiai veikianti garantija atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartims Lietuvoje galėtų būti įtraukta tarp UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ teikiamų verslo finansavimo priemonių. Valstybės garantija sumažintų riziką vystytojams ir investuotojams, todėl taip pat sumažėtų banko taikoma paskolos palūkanų norma ir atsinaujinančių išteklių projektas taptų pigesnis. O daugiau įmonių naudojančių atsinaujinančią energetiką su šios sutarties pagalba neabejotinai prisidėtų prie kovos su klimato kaita.