Finansinė parama AIE bendrijom

Vienas iš nurodytų tikslų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane (EGADP) „Naujos kartos Lietuva“ yra skatinti decentralizuotą elektros energijos gamybą suteikiant platesnes galimybes AIE bendrijoms ir aktyviems vartotojams. Iki 2027 metų EGADP skirs 128,816 mln. eurų paskatinti juridinius asmenis, ūkininkus ir AIE bendrijas investuoti į elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių įrenginių gamybos ir individualius kaupimo įrenginius sausumoje. Tikimasi, kad suteikus šią paramą bus sukurta 301,9 MW papildomų elektros energijos gamybos iš AEI pajėgumų. Energetikos ministerija turės sukurti sąlygas ir paskelbti kvietimus investicinei paramai AEI elektrinėms ir individualiems kaupimo įrenginiams. Planuojamos paramos intensyvumas – 45 % elektrinių ir elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimo išlaidų, o prioritetas bus teikiamas AIE bendrijoms. Panašūs kvietimai bus skelbiami iki 2027 metų.

AIE bendrijos negali konkuruoti rinkoje su didesniais AEI vystytojais. Jos yra dažnai inicijuojamos savanorių, todėl dėl riboto laiko ir finansų trūkumo administravimui šioms bendrijoms yra sunku išsilaikyti viso proceso metu – nuo projekto planavimo iki elektrinių įrengimo ir elektros energijos gamybos pradžios. Atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendacijas ir kitų šalių gerąsias praktikas kuriant finansavimo schemas AIE bendrijoms yra svarbu užtikrinti, kad dalinis ar pilnas finansavimas būtų skiriamas ne tik elektrinės įrengimui. Skiriama finansinė parama turi: 

  • Skatinti ir sudaryti sąlygas, nepasiturinčių namų ūkių įtraukimui į AIE bendrijų projektus;
  • teikti finansavimą ankstyviesiems projekto etapams;
  • skirti pradinį finansavimą AIE bendrijos projekto administravimui ir taip suteikti galimybę AIE bendrijoms rasti papildomas lėšas iš kitų finansavimo šaltinių.

Siekiant, kad AIE bendrijos smarkiai išsiplėstų reikia kruopščiai paruoštų finansinės paramos schemų. VšĮ “Žiedinė ekonomika” pateikia kitų šalių gerąsias praktikas ir pavyzdžius iš Europos fondų, kurie naudoja inovatyvias finansines priemones skatinančias AIE bendrijų plėtrą.

Atnaujinamieji fondai, lengvatinės paskolos ir projektų sutelkimas

Pasinaudodami Europos sąjungos Sanglaudos fondo teikiamomis lėšomis įvairūs regionai Olandijoje įkūrė atnaujinamuosius fondus skirtus energetinių bendrijų finansavimui. Atnaujinamieji fondai ir jų teikiamos paskolos su nedidelėmis palūkanomis gali suteikti finansavimą AIE bendrijų projektams, kurie yra per maži įprastai banko paskolai gauti. Taip yra užtikrinamas projektų tvarumas, o grąžinti pinigai gali būti naudojami tolimesniems projektams. Atnaujinamasis fondas Utrechto regione suteikia paskolas, kurios padengia 75% projekto finansavimo. Ši paskola turi būti grąžinta per 10 metų. Ši finansinė priemonė buvo inicijuota Utrechto miesto ir Utrechto provincijos kartu su SETU fondu. Priemonei panaudota 1.25 milijonai eurų iš Europos Sąjungo Sanglaudos fondo, o likusi dalis surinkta iš privačių investuotojų ir nacionalinio Nyderlandų banko. Nuo 2013 metų šis fondas finansavo daugiau nei 30 projektų ir iš viso suteikė 6 milijonų eurų vertės paskolų.      

2019 metais Rescoop ir penki nacionaliniai AIE bendrijų aljansai įkūrė Rescoop MECISE fondą, kurio pagrindinis tikslas suteikti lengvatines paskolas ir laikiną pradinį kapitalą AIE bendrijoms. Tai yra atsinaujinantis fondas, kuris finansuoja pradinius AIE bendrijos įkūrimo etapus tol kol AIE bendrija surenka pakankamai finansavimo iš savo dalyvių arba kitų investicinių šaltinių. Priemonė buvo įkurta pasitelkus finansavimą iš savivaldybių ir nacionalinių institucijų, jau įsikūrusių AIE bendrijų ir privačių investuotojų.  Fondas veikia 4 šalyse: Belgijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Rescoop MECISE taip pat siekia sujungti atsinaujinančios energetikos, energijos taupymo ir tvaraus transporto projektus savivaldybių lygmeniu, taip didinant bendrą reikiamą kapitalą ir sudarant galimybę kreiptis į didesnius Europos Sąjungos fondus.

Šis metodas galėtų veikti ir Lietuvoje, pavyzdžiui savivaldybėms sutelkiant kelis darnaus vystymosi projektus ir kreipiantis į Europos investicijų banko iniciatyvą  ELENA (angl. European Local Energy Assistance), kuris finansuoja ne mažesnius nei 30 milijonų eurų vertės projektus. Jei besikreipiančios savivaldybės įtrauktų perspektyvius AIE bendrijų projektus daugiabučiuose pastatuose, šis finansavimas galėtų prisidėti prie bendrijų pradinio kapitalo, administracijos ir jeigu reikia įrengimo išlaidų ir taip dar labiau paskatintų bendrijų atsiradimą. Šiuo metu šis fondas finansuoja Klaipėdos miesto tvaraus transporto plėtrą.   

Gerosios nacionalinio finansavimo AIE bendrijoms praktikos

Airijos ir Škotijos vyriausybės sukūrė visapusiškas finansines paramos schemas, kurios padeda AIE bendrijoms ne tik įsirengti AEI elektrinę, bet finansuoja ir pradines galimybių studijas siekiant įsirengti elektrinę bei skiria dotacijas profesionalioms konsultacijoms dėl projekto įgyvendinimo ir finansinių, legalių ar techninių klausimų. Škotijos vyriausybė suteikia 3 finansavimo priemones:

  • įgalinimo dotacija – maža stipendija skirta bendrijos įkūrimui, konsultacijoms ir parengiamiesiems darbams;
  • dalinė parama ar paskola su mažomis palūkanomis (priklausomai nuo projekto dydžio ir atsiperkamumo) skirta projekto plėtrai ir įrenginiams;
  • paskola su mažomis palūkanomis skirta pradiniam bendrijos kapitalui. 

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia LR Energetikos ministeriją ir Lietuvos energetikos agentūrą atsižvelgti į pateiktus pavyzdžius, kuriant finansinės paramos priemones iš EGADP biudžeto AIE bendrijų plėtrai Lietuvoje. 

This publication has been produced with the financial support from the Nordic Council of Ministers. The content of this publication is the sole responsibility of the coordinators of this project and do not necessarily reflect the views or policies of the Nordic Council of Ministers.