Kada aplinkosauga taps prioritetu?

Po Grigeo ir Ekologistikos skandalų Sauliaus Skvernelio vedama vyriausybė prisiekinėjo, kad efektyvi aplinkosauga – absoliutus prioritetas. Tačiau ar kas nors pasikeitė? Absoliučiai nieko.

Jeigu būtų norima iš tiesų keisti situaciją, tai visų pirma prasidėtų nuo teisėkūros procesų. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 135 str., kartu su Seimui teikiamu įstatymo projektu, išskyrus Konstitucijos suteiktą teisę įgyvendinančių Lietuvos Respublikos piliečių teikiamą įstatymo projektą, pateikiamas aiškinamasis raštas, kuriame turi būti nurodyta:

1) įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai;

2) įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai;

3) kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai;

4) kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama;

5) numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta;

6) kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai;

7) kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai;

8) įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios;

9) ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

10) ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus;

11) jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti;

12) kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais);

13) įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados;

14) reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis;

15) kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Siekiant aplinkosaugą padaryti prioritetu, atsirastų punktas, kuris nurodytų pateikti poveikį aplinkai.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” tikisi, kad XIII Seimas nedels ir padarys aplinkosaugą prioritetu.