Naujos PVM lengvatos kovoje su klimato kaita

Egzistuoja paprasta tiesa mokesčių pasaulyje: tai kas bus apmokestinama mažiau – bus vartojama daugiau. Vienas iš tokių mokesčių, kuris liečia kiekvieną vartotoją, yra PVM mokestis. Tad PVM dydis vieniems ar kitiems produktams gali nulemti jų vartojimo tendencijas. Tą suprasdama, Europos Komisija pasiūlymus keisti PVM direktyvą buvo pateikusi dar 2018 m.

Praeitą savaitę Europos vadovų taryba pagaliau sutarė dėl pakeitimų:

  • Išplečiamos taisymo paslaugos – buitinių prietaisų, batų ir odos dirbinių, drabužių ir buitinės tekstilės gaminių taisymo (įskaitant lopymą ir persiuvimą) paslaugų teikimas.
  • Papildoma saulės baterijomis (!) – saulės baterijų plokščių tiekimas ir įrengimas ant privačių būstų, būstų irvisuomeninių bei kitų pastatų, naudojamų viešojo intereso veiklai, ir šalia jų.
  • tvaresnė energetika – elektros energijos, centralizuotas šilumos ir centralizuotas vėsumos tiekimas ir biodujų, pagamintų naudojant Direktyvos 2018/2001 IX priedo A dalyje išvardytas žaliavas, tiekimas; tiekiamos ir įrengiamos labai efektyvios mažataršės šildymo sistemos, atitinkančios atitinkamai Komisijos reglamento (ES) 2015/1189 V priede ir Komisijos reglamento (ES) 2015/1185 V priede nustatytus išmetamųjų teršalų kiekio (KD) santykinius taršos rodiklius ir kurioms suteikta ES energijos vartojimo efektyvumo etiketė, rodanti, kad laikomasi Reglamento (ES) 2017/1369 7 straipsnio 2 dalyje nurodyto kriterijaus; ir – iki 2030 m. sausio 1 d. – gamtinių dujų ir malkoms skirtos medienos tiekimas – deja, vis dar įtrauktos gamtinės dujos, kurios stipriai prisideda prie klimato kaitos.
  • tvaresnis judumas – dviračių, įskaitant elektrinius dviračius, tiekimas; tokių dviračių nuomos ir taisymo paslaugos.

VšĮ “Žiedinė ekonomika”, kuomet tik ši direktyva bus įteisinta, kviečia LR Seimo narius patvirtinti PVM lengvatas taisymo paslaugoms, saulės baterijoms ir jų įrengimui, energetikai iš atsinaujinančių šaltinių bei dviračių tiekimui, nuomai ir taisymui.