Škotijos žiedinės ekonomikos įstatymas

Birželio 26 d. Škotijos parlamentas vienbalsiai priėmė Žiedinės ekonomikos įstatymo projektą (čia), kuriuo siekiama iš naujo apibrėžti, kaip Škotijoje tvarkomos atliekos.

Šiuo svarbiu teisės aktu, už kurį balsavo 116 narių, o prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo, nustatomos išsamios priemonės, kuriomis Škotija pereina prie žiedinės ekonomikos, sprendžiant klausimus, susijusius su komunalinių atliekų tvarkymu, verslo veikla ir įpareigojimais.

Įstatymo projekte, kuris buvo užregistruotas dar 2023 m. birželio mėn., nustatomas reikalavimas, kad Škotijos ministrai parengtų ir paskelbtų išsamią žiedinės ekonomikos strategiją, įskaitant pažangos stebėsenos priemones.

Per pastaruosius metus įstatymo projektą atidžiai nagrinėjo parlamento nariai ir kiti suinteresuotieji subjektai, todėl buvo priimtos pataisos, kuriomis siekiama jį sustiprinti, įskaitant naujas priemones, kuriomis siekiama atsižvelgti į Škotijoje sunaudojamų medžiagų anglies dioksido pėdsaką, ir nuostatas dėl paramos darbuotojams ir bendruomenėms, paveiktoms perėjimo prie žiedinės ekonomikos.

Kertinės nuostatos

Žiedinės ekonomikos įstatymo projekte reikalaujama, kad Škotijos ministrai kas penkerius metus parengtų ir paskelbtų išsamią žiedinės ekonomikos strategiją. Šioje strategijoje bus išdėstyti žiedinės ekonomikos plėtros Škotijoje tikslai ir planai, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, pavyzdžiui, atliekų hierarchiją, teisingo perėjimo principus, elgsenos pokyčius ir tarptautinį poveikį.

Siekdami spręsti mažmeninės prekybos sektoriaus atliekų problemą, ministrai turės paskelbti gaires, kaip jie planuoja įgyvendinti įstatymo projekte numatytus įgaliojimus uždrausti arba apriboti neparduotų vartojimo prekių, išskyrus maistą, šalinimą.

Vienas iš labiausiai viešai aptariamų pirminio teisės akto aspektų – juo suteikiami įgaliojimai reikalauti, kad prekių tiekėjai imtų mokestį už konkrečius vienkartinius daiktus, o gautos lėšos būtų skiriamos aplinkos apsaugai ar gerinimui. Tikimasi, kad iš pradžių ši priemonė bus taikoma vienkartiniams gėrimų puodeliams ir vienkartiniams maisto indeliams.

Įstatymo projektu nustatomos naujos vykdymo užtikrinimo priemonės, susijusios su komunalinių atliekų šalinimu ir perdirbimu. Jos apima fiksuotas baudas ir baudas už tai, kad žmonės nesilaiko vietos valdžios institucijų nurodymų dėl komunalinių atliekų tvarkymo ir perdirbimo. Įstatymo projekte numatyta, kad tarybos gali skirti įspėjimus ir baudas namų ūkiams, kurie “sąmoningai užteršia” antrinių žaliavų konteinerius.

Kita svarbi nuostata skirta šiukšlinimo iš transporto priemonių problemai spręsti, nustatant naują baudos mokestį. Pagal ją baudos gali būti skiriamos registruotam transporto priemonės, iš kurios išmestos, numestos ar kitaip padėtos šiukšlės, valdytojui.

Siekiant veiksmingiau kovoti su nusikaltimais, susijusiais su atliekomis, įstatymo projekte teisėsaugos institucijoms suteikiami įgaliojimai sustabdyti, apieškoti ir konfiskuoti transporto priemones, kurios, kaip įtariama, naudojamos nusikaltimams, susijusiems su atliekomis, vykdyti. Tai apima ir įgaliojimus pagrįstu laiku patekti į patalpas šiuo tikslu, taip sustiprinant galimybes kovoti su neteisėta atliekų šalinimo veikla.

Įstatymo projektu Škotijos ministrai įgaliojami nustatyti vietos valdžios institucijų tikslus, susijusius su žiedinės ekonomikos plėtojimu. Šie tikslai gali apimti tokias sritis, kaip su medžiagų vartojimu susijusio anglies dioksido išmetimo mažinimas, pakartotinio naudojimo, atnaujinimo, remonto ir perdirbimo didinimas ir atliekų mažinimas. Nauja išankstinė procedūra, taikoma pirmiesiems reglamentams dėl šių tikslų, užtikrina skaidrumą ir suinteresuotųjų subjektų indėlį, įskaitant 90 dienų atstovavimo laikotarpį atsiliepimams pateikti.

Kitos svarbios nuostatos – reikalavimas Škotijos ministrams parengti ir paskelbti atliekų perdirbimo infrastruktūros ataskaitą, kurioje būtų išdėstyta atliekų infrastruktūros plėtros politika ir pasiūlymai. Įstatymo projekte taip pat numatoma, kad “Zero Waste Scotland” priskiriama įvairioms viešosioms įstaigoms, taip didinant jos atskaitomybę ir potencialiai plečiant jos vaidmenį įgyvendinant žiedinės ekonomikos strategijas.

Įstatymo projektu taip pat suteikiami įgaliojimai Škotijos ministrams nurodyti užstato ir grąžinimo sistemų administratoriui, o tai ateityje gali sudaryti sąlygas veiksmingiau įgyvendinti šias sistemas.

Pradinio projekto pakeitimai

Nuo 2023 m. birželio mėn., kai buvo pristatytas, Žiedinės ekonomikos įstatymo projektas buvo iš esmės pakeistas. Vienas iš svarbiausių papildymų – reikalavimas, kad ministrai, nustatydami žiedinės ekonomikos tikslus, atsižvelgtų į Škotijoje sunaudojamų medžiagų anglies pėdsaką. Šis pakeitimas atspindi pilnavertiškesnį požiūrį į tvarumą, kai atsižvelgiama ne tik į atliekas, bet ir į bendrą vartojimo poveikį aplinkai.

Į įstatymo projektą dabar įtrauktos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad žmonės būtų tinkamai remiami, kai darbo vietos keičiamos siekiant skatinti žiedinę ekonomiką. Šiuo papildymu pripažįstamas galimas socialinis ir ekonominis perėjimo poveikis ir jis atitinka 2009 m. Klimato kaitos įstatyme išdėstytus teisingo perėjimo principus.

Įstatymo projekte taip pat sustiprintas požiūris į atliekų tvarkymą. Nors pirminiame projekte buvo numatyti įgaliojimai nustatyti vietinius perdirbimo tikslus, galutiniame variante žengiama toliau – reikalaujama, kad Škotijos ministrai parengtų ir paskelbtų buitinių atliekų perdirbimo praktikos kodeksą. Šiame kodekse bus pateiktos išsamesnės gairės vietos valdžios institucijoms, kaip įgyvendinti veiksmingą atliekų perdirbimo praktiką. Tačiau (deja!) buvo atsisakyta finansinių sankcijų vietos valdžios institucijoms, kurios nesilaiko tikslų.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Aplinkos ministeriją ir Seimo narius semtis gerosios praktikos iš Škotijos žiedinės ekonomikos įstatymo.