Electromobilių efektyvumas

Plačiai ištirta, kad elektromobiliai efektyviau naudoja atsinaujinančią elektros energiją transporto priemonėse palyginti su kuro elementais varomomis transporto priemonėmis, naudojančiomis atsinaujinantį vandenilį, arba vidaus degimo varikliais varomomis transporto priemonėmis, naudojančiomis atsinaujinantį skystąjį kurą (pvz., bioetanolį ar biodyzeliną). Tiesioginis elektros naudojimas kinetinei energijai leidžia išvengti didelių konversijos nuostolių elektrolizės ir kuro elementų procesuose ar vidaus degimo variklyje.

Aplinkosauginė nevyriausybinė organizacija “Transport & Environment” yra užsakiusi mokslinių tyrimų apžvalgą, kurioje nagrinėjama kaip tinkamai įvertinti atsinaujinančios elektros energijos efektyvumą naudojamą elektromobiliuose. Konsultacinė įmonė Cerulogy išanalizavo Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro energijos efektyvumo koeficientus (EEK) skirtus automobiliams ir sunkvežimiams bei tokius pačius EEK Kalifornijos oro išteklių valdybos nustatytuose mažos taršos degalų standartuose. Apžvalgoje nustatyta, kad su tuo pačiu energijos kiekiu (džiauliais) baterijomis varoma elektrinė transporto priemonė, varoma su 0 CO2 išmetimų elektros energija, gali nuvažiuoti maždaug 3,2 karto toliau ir sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį maždaug 5,4 karto labiau nei standartinė etanoliu (atitinkančių RED II reikalavimus) vidaus degimo variklyje varoma transporto priemonė. Lyginant su kuro elementais varomomis transporto priemonėmis, naudojančiomis žalią vandenilį, elektromobiliai yra dvigubai efektyvesni ir leidžia daugiau nei dvigubai sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį.

2018 m. RED jau buvo įvestas 4 koeficientas (27 straipsnio 2 dalies b punktas): Kiekvienam 1 MJ atsinaujinančių išteklių elektros energijos, įkraunamos iš elektromobilių, 4 MJ turi būti įskaičiuojami siekiant atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslo transporto sektoriuje. Toks energijos koeficientas aukso vidurį tarp 3,2 EEK ir 5,4 karto didesnio ŠESD kiekio sumažinimo dėl atsinaujinančiosios elektros energijos, palyginti su augalinės kilmės biodegalais. Taip pat randamas tinkamas kompromisas tarp skirtingų EEK įvairioms transporto priemonėms: lengviesiems automobiliams, furgonams, mažesniems ir didesniems sunkvežimiams.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia LR Seimo narius ir Energetikos ministeriją pradėti taikyti daugiklį iš 4 elektros energijai iš atsinaujinančių išteklių panaudojamai transporto sektoriuje.